Thursday, July 22, 2004


شوراي ملي آزاديخواهان ايران
 
NO:107m140
Date:17/7/2004
بپا خيزيد الا اي سوگواران
الا اي وارثان سربداران
بپا خيزيد بپاخيزيد
در جهت اطلاع رساني و تقاضاي پشتيباني از تمام ازاديخواهان وازاد-انديشان جهان و ايران به اطلاع ميرساند از روز ۱۸ تيرماه ۱۳۸۳  كادر مركزي شوراي ملي ازاديخواهان به همراه دهها تن ديگر وهمچنين دوشيزه روشنك بهشتي عضو خبرنگاران بدون مرز دستگير و در زندان ۵۹ سپاه مكان نگهداري ديگر يارانمان
.به سر ميبرند
.بدين وسيله فعالين شوراي ملي ازاديخواهان در داخل وخارج از كشوراعلام مينمايند كه تا ازادي ياران در بندمان( تمام زندانيان سياسي) ورهائي ايران عزيزمان از چنگال استبداد حاكم نهضت شوراي ملي ازاديخواهان ادامه دارد و همچنان در كنار خلق
قهرمان ايران از مبارزه دست بر نخواهيم داشت
 بدين وسيله ازكليه رسانه هاي خبري و سازمانهاي مدافع حقوق بشر-ازادگان جهان ياري به ماو ديگر يارانمان را به هر نحو ممكنه را خواهانيم
(استبداد بداند درخت انديشه تازه جوانه زده است)
پاينده ايران.
به اميد ازادي و رهائي ايران
با سپاس از تمام ازاديخواهان و ازاد انديشان
 فعالين شوراي ملي ازاديخواهان درداخل و خارج از كشور
 
ياد شهيدان شوراي ملي آزاديخواهان ايران گرامي باد
قاصدك فرهمند -  موسي فرخ - قادر رباني -  سعيد سلوك -  ابراهيم در گزي - ناصر چاوش - نورالدين نجفي- رسول حاجي آباد -  لاله  يزدي  -  حميد نهاوندي 
 فرزاد عوض زاده  - رحمان سيستاني -  مليحه صادقي - عارف هدايتي -  طاهره قاسم زاده - اسحاق خانزادي
Email:shorayemelliazadikhahan@yahoo.com
                             Email:shorayemelliazadikhahan@hotmail.com                           

كوروش صحتي

 

ياد ياران
هفته گذشته يكي از بدترين هفته هايي بود كه تا بحال گذرانده بودم حتيشايد سخت تر و زجرآورتر از هفته هايي كه در سلولهاي مخوف رژيم طي كردم. در آن روزهاي طات فرسا آنچه توان روحي ام را افزايش مي داد اتحاد همبستگي و شور مبارزاتي ياران در زنجيرم بود.آنهايي كه هرگاه ميله هاي قطور زندان مي خواستند ياس و نااميدي را بر منحاكم سازند ايستادگي و مقاومتشان مرا به آينده اميدوار مي كرد.آينده درخشاني كه همه ما در آن روز خود را مديون فداكاري فرزندان مبارزايران خواهيم يافت. اما هيچ حق ويژه اي براي كسي قائل نخواهيم شد چرا كهاساس مبارزه ما بر پايه از بين بردن هرگونه حق ويژه و تبعيض استوار است.شايد خيلي ها دوستان مبارزم در زندان اوين را قهرمان بپندارند اما بهنظر من آنها جواناني هستند ميهن دوست آزاديخواه و عدالت طلب. از همهمهمتر حاضر هستند در راه اعتقادات خويش هرگونه سختي و مرارت را تحملكنند. اما آنها نيز مانند تمام انسانها كامل نيستند. از خطا مصون نبوده وس?يق مختلغي دارند. وقتي كه خبر اعتصاب غذاي سراسري زندانيان سياسي در اوين را شنيدم بر درستيبرداشتم از دوستان مبارزم يقين يافتم. اما اخباري كه بعد از آن مي رسيد بسيار تاسف آور بود. هرچند از همان ابتدا مي شد دست پنهان عوامل امنيتيرژيم در انتشار نامه هايي عليه مبارزين را ديد.آخر چطور اكبر محمدي مي توانست با عوامل رژيم همكاري كند. كسي كه به شهادتكساني كه از نزديك او را مي شناسند سمبل مقاومت و ايستادگي در برابردژخيمان رژيم است. آن اكبري كه من مي شناختم با آن اكبري كه در آن نامه هايكذايي توصيف شده بود از زمين تا آسمان تفاوت داشت. يا چگونه مي شد باوركرد كه منوچهر و سياوش(۱) دو جواني كه بهترين سالهاي عمر خود را در شكنجهگاههاي رژيم گذرانده اند به سرسپردگي رژيم درآمده باشند.از آن طرف نامهايي در پايان نامه ها ديده مي شد كه هركدام از آنها يادآوراستقامت و مظلوميت جوانان مبارز ايراني اند.از احمد باطبي ياد كنم. احمدي كه هربار مي ديدمش او را مصمم تر و آگاهتراز قبل مي يافتم. يا پيمان پيراني كه در خانواده اي مبارز پرورش يافت وهمچون پدر گرامي اش هرگز تسليم ستمگران نشد. آيا مي شد دكتر فرزاد و اميد(۲) كه در صداقت و صراحت همتا ندارند نامهاي را امضائ كنند و تو آنرا قبول نداشته باشي. مگر آنكه آنها را از نزديكنشناخته باشي.
يا سعيد شاه قلعه اي(۳) جوان مبارزي كه غرب را با تمام فريبندگي اش رها كرد تا از حقوق پايمال شده ملت ايران دفاع كند. هرچند شيوه مبارزاتي او را قبول ندارم اما چگونه مي توانم در جوانمردي و عشق به آزادي سعيد شك كنم. جو ايجاد شده چنان نامناسب بود كه فشاري طاقت فرسا را تحميل مي كرد. نويسندگان و فعا?ن سياسي دلسوز در اين مدت با پيامهاي خود بر نقش مزورانه رژيم در ايجاد اين تنش ساختگي و لزوم حفظ اتحاد ميان نيروهاي مبارزتاكيد كردند. اما دستهايي در اين ميان خواسته يا ناخواسته جو را ملتهب ترنمودند. اكنون كه توطئه مزدوران رژيم در ايجاد شكاف ميان مبارزين و جعلي بودن نامه ها آشكار شده و بار ديگر اتحاد و همبستگي را در ميان نيروهاي مبارز شاهد هستيم بهتر است بر عملكرد خود نظري بيافكنيم. دوستاني كه دراين مدت شكيبايي نشان نداده و عليه افرادي موضع گيري كردند از اين پس فريب جوسازيهاي رژيم را نخورند چرا كه نظام استبدادي حاكم از طريق ايجاداخت?ف در ميان صفوف مبارزين و تخريب چهره آنها به اهداف خود خواهد رسيد.مدتها است كه رژيم در بن بست سياسي قرار گرفته و به هر شيوه اي براي خروج از اين بن بست متوسل خواهد شد. پس نبايد بسادگي اسير اين ترفندها شد.هفته گذشته با تمام فراز و نشيبهايش به پايان رسيد و درسهاي فراواني را به ما آموخت. اكنون بر ماست كه همدل و يكصدا بدور از وابستگي هاي سياسي و حزبيبه مسئله اصلي كه همان اعتصاب غذاي زندانيان سياسي است توجه كرده و از آنان حمايت كنيم.جوانان مبارز ميهن فرياد مظلوميت و آزاديخواهي خود را سر داده و چشم انتظارحمايت ملت اند. آنها را تنها نگذاريم. ايران فردا ايراني آزاد و آبادخواهد بود اگر امروز به خود آئيم و حركت كنيم
.پي نوشت:-۱ منوچهر محمدي و امير عباس فخرآور
دكتر فرزاد حميدي و اميد عباسقلي نژاد-۳ سعيد شاه قلعه اي عضو سازمان مجاهدين خلق ايران
كوروش صحتي۸۳/۴/۳۱

قسمتي از فرمان كوروش

قسمتي از فرمان كوروش
 تا وقتي پادشاه ايران و بابل و كشورهاي چهارگانه هستم نخواهم گذاشت كه كسي به ديگري ستم كند و اگر كسي ناتوان بود و بر او ستمي رفت از وي دفاع خواهم كرد و حق او را گرفته و به او پس خواهم داد و ستمكاران را به كيفر خواهم رساند.* تا روزي كه پادشاه هستم نخواهم گذاشت كسي مال و اموال ديگري را با زور و يا هر روش نادرست ديگري از او بدون پرداخت ارزش واقعي آن بگيرد.* تا روزي كه زنده هستم نخواهم گذاشت كسي كسي را به بيگاري بگيرد و به او مزد ندهد.* اعلام مي كنم همه آزاد هستند دين و آييني را كه ميل داردبرگزيند و در هرجا كه مي خواهد سكونت گزيند و به هرگونه كه معتقد است عبادت كند و معتقدات خود را به جاي آورد و هر كسب و كاري را كه مي خواهد انتخاب نمايد، به شرطي كه حق و حقوق كسي را پايمال ننمايد و زياني به حقوق ديگران وارد نسازد.* اعلام مي كنم كه هر كسي پاسخگوي اعمال خود مي باشد و هيچكس را نبايد به انگيزه اينكه يكي از بستگان خلاف كرده است مجازات كرده و اگر كسي از دودمان يا خانواده اي خلاف كرد تنها همان كس به كيفر برسد و با ديگر مردمان و خانواده كاري نيست.* تا روزي كه زنده هستم نخواهم گذاشت مردان و زنان را به نام برده و كنيز و نامهاي ديگر بفروشند و اين رسم زندگي بايد از گيتي رخت بربندد. از مزدا مي خواهم كه مرا در تعهداتي كه نسبت به ملتهاي ايران، بابل و ممالك چهارگانه گرفته ام پيروز گرداند.

پنجشنبه، 7 خرداد
همراهان سازمان علم حق و عدالت
آنچه سرسپردگان مي گويند
:سرتيپ دوم سپاه حسين الله كرم
 هركس بخواهد خلاف موج انقلاب حركت كند، دست و پايش را خواهيم شكست.
 :سرتيپ محسن رفيقدوست
 اين ماجرا [مساله سخنراني 13 رجب آيت الله منتظري] تنها زماني تمام خواهد شد كه سر فتنه از بدنش جدا شود
.سرتيپ قاسم سليماني: اگر سپاه فقط براي خون دادن است ما اين لباس را مي بوسيم و كنار مي گذاريم. ما هستيم براي اين كه كسي خلاف مقام عظماي ولايت غلطي نكند
 :سرلشگر رحيم صفوي
 بعضي ها را بايد گردن بزنيم. بعضي ها را زبانشان را قطع مي كنيم و دست و قلم بعضي ها را بايد شكست
 :سرتيپ محمدرضا نقدي
 ما طاقت نداريم خلاف اسلام چيزي را ببينيم. كه كه نگران اسلام در قلب اروپا در بوسني هرزگوين هستيم، اگر كسي بخواهد در اين كشور اسلامي چيزي خلاف اسلام بگويد، به خون برادران شهيدمان قسم، حنجره اش را با چنگ و دندان خواهيم دريد
 :سرلشگر محسن رضائي
 ما خودمان آزادي داده ايم، ما خودمان به مطبوعات آزادي داديم. يك شبه هم مي توانيم همه ي اين ها را جمع كنيم. كسي به ما چيزي تحميل نكرده و مگر كاري براي انقلاب دارد يا براي نظام. خودمان مطبوعات را درست كرديم، خودمان آزادي داديم و خودمان هم مي توانيم تمام اين ها را برداريم
 :روابط عمومي سپاه پاسداران
 سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بار ديگر ضمن هشدار به دشمنان پيدا و پنهان ملت و به آن دسته از مطبوعات و قلم هاي مسموم و مشكوكي كه از فضاي آزاد كشور و نجابت و بردباري نيروهاي انقلاب سود جستند... همگان را به رعايت امنيت ملي و اطاعت بي چون و چرا از مقام معظم رهبري دعوت نموده و در غير اين صورت گرفتار آتش خشم ملت حزب الله خواهند شد

مصاحبه بهزاد پيله ور سخنگوي شوراي آزادي با خانم حميده آرميده از صداي آمريكا

                       مصاحبه بهزاد پيله ور سخنگوي شوراي آزادي با خانم حميده آرميده از صداي آمريكا
نطفه اصلي اين شورا در سال 1368 شكل گرفته است .بعد از حمله وحشيانه رژيم به فعالان سياسي و اعدام هاي سال قبل ( سال 1367 ) ، مواضع شوراي ملي آزاديخواهان ( از همان دوره تا به حال ) در قبال جمهوري اسلامي به اين ترتيب بوده است كه آن را به رسميت نمي شناسد و هيچ نوع اصلاحاتي را در آن قبول و نمي كند . و كلا رژيم جمهوري اسلامي حاكم بر ايران را كاملا ضد انساني و غير انساني مي داند و به رسميت نمي شناسد .فعاليت هاي شورا از نظر فرهنگي، سخنراني براي دانشجويان توسط آقاي انوشيروان ياور در جمع دانشجويان دانشگاههاي تهران در وبلاگ شورا موجود است مي توانيد به آن مراجعه كنيد
.در مورد فعاليت هاي ديگر ، شاخه نظامي را داريم كه شاخه نظامي به نام ارتش ملي آزاديخواهان به سرپرستي آقاي گودرز بختياري است . در مورد ديگر فعاليت هاي اين شورا مي توانم بگويم كه فعاليت ها قبلا تا حدي علني انجام مي شد كه متاسفانه پس از بهمن ماه سال گذشته دستگيري 107 نفر از عزيزترين يارانمان و اعدام 15 نفر از آنها همچون قاصدك فرهمند ، موسي فرخ ، دكتر عارف هدايتي و جان باختن يكي ديگر از دوستان ما عزيزان ما حميد نهاوندي در زير شكنجه هاي جلادان رژيم در بيمارستان مرگ ( بقيه الله ) اشاره كنم . بعد از دست دادن اين عزيزان فعاليت هاي شاخه نظامي تا حدودي بيشتر شد كه طي چند روز گذشته در طي يك درگيري در منطقه گچساران ( بين برمايون و نول ) درگيري مسلحانه بين تعدادي ازنيروهاي ارتش ملي آزاديخواهان و نيروهاي سپاه و بسيج در گرفت . در اين در گيري چند تن[7نفر] از نيروهاي سپاه و بسيج زخمي شدند . دوستان ما هم آنهايي كه فرصت پيدا كردند از منطقه متواري شدند و يكي از عزيزان كه زخمي شده بود بوسيله نيروهاي محلي در حفاظت از محيط زيست فراري داده شد . در طي اين امر سه تن از دختران ارتش ملي آزاديخواهان دستگير شدند كه آقاي يعقوب مومني نژاد[مامور رسمي وزارت اطلا عات] شهردار گچساران به بهانه باز جويي و گرفتن اعتراف از آنها ، آنها را به ويلاي شخصي خودش مي برد و به بهانه بازجويي نواميس ايران را حتك حرمت مي كند .در قبال اين حركت ارتش ملي آزاديخواهان در طي چند روز گذشته در يك حركت طرح از پيش طرح ريزي شده آقاي يعقوب مومني نژاد توسط ارتش ملي به هلاكت رسيد .
 
 تير ماه 1378 تعرض وحشيانه رژيم به سنگر فرهنگي ايران بود مردم ايران هنوز آنرا فراموش نكردند . و جنبش هايي به اسم 18 تير در حال شكل گيري است . ولي الان در حال حاضر با سياستي كه رژيم جمهوري اسلامي دارد دنبال مي كند ، ايران امروز نيازمند  تير در هر ماه است ما در هر ماه و يا حتي در هر روز بايد يك18 تير داشته باشيم . بايد بتوانيم چهره اصلي رژيم جمهوري اسلامي را به دنيا نشان دهيم .
 مامورين سازمان ملل به ايران مي آيند و از ديده بان حقوق بشر به ايران مي آيند بعضي ايران را در ليست كشور هاي امن قرار مي دهند و بعضي ها مي گويند بله در ايران دموكراسي حاكم است .اينطور نيست چيزي كه الان فكر مي كنم در ايران دارد شكل مي گيرد پايگاه بزرگي به نام اسلام سياسي است . موارد ديگر اسلام را در جاهاي ديگر نيز داريم مي بينيم مثل لبنان مثل افغانستان سراسر ترور و حشيگري . دين برابري نيست ، ما اين را رد مي كنيم . ما خواهان نظام كاملا لائيك و جامعه سكولار هستيم . در اين راه با نزديك شدن به 18 تير هر كاري از دستمان بر بيابد و هر نوع فعاليتي كه بنابر استراتژي شورا و صلاحيت افرادي كه با آن ارتباط دارند تصويب شود انجام خواهد شد .
                                                                                                                                                     :حميده آرميده
                                                              در حال حاضر و با شرايط كنوني كشور فكر مي كنيد اقدام نظامي شكل بگيرد يا نه ؟
شدت را شوراي ملي آزاديخواهان رد مي كند يعني در حال حاضر ما شدت را رد مي كنيم . اينكه مردم ايران از فردا اسلحه بردارند و توي خيابان ها بيايندما اين را در حال حاضر رد مي كنيم چون باعث همان بر خورد هاي سال هاي 57 و اعدام ها و كلا مشي مسلحانه الان فكر نمي كنم درست باشد . در صورتي كه اكثر احزابي كه خارج از ايران و داخل فعاليت مي كنند اين را در گوشه كار خود شان قرار دادند . براي روزي كه نياز باشد .ولي ازسوي ديگر موقعي كه ياران مان از بين مي روند اين وضع براي دختران ايراني پيش مي
آيد دولت ايران تجارت دختران و زنان ايراني را به دوبي شروع مي كند ما هم طبق معيارهاي خودمان تا آنجا كه بتوانيم مقابله مي كنيم . بنده اين مطلب را خدمت تمام شنوندگان عرض كنم كه از ديگر اهداف شوراي ملي آزاديخواهان برگزاري اتحاد بزرگ ملي گرايان ايران است . كه در آن مي توانم به حزب رستاخيز تاجيكستان و حزب مساوات نوين آذربايجان ، جنبش ملي اسلامي افغانستان ( مرحوم احمد شاه مسعود و هم اكنون با پيروان او ) ، حزب ميهن بزرگ (اوستياي جنوبي)، حزب ملي گرجستان ( ابخازيا )، سازمان ملي تركمن ( فرزندان مخدوم قلي در تبعيد) اشاره كنم كه با ائتلاف بين اينان مي توانم بگويم اتحاد بزرگ ملي گرايان در منطقه شكل خواهد گرفت .

متحدان انقلاب ملي - مام

                                                                   شماره:83 م133
                                                                  تاريخ:24/2/1383
                                                                        پيوست: ندارد
اگر سر به سر تن به كشتن دهيم از آن به كه كشور به دشمن دهيم                                                                                                      
متحدان انقلاب ملي - مام
:با درود و سپاس بسيار به واسطه اعلام حمايت شما
شوراي ملي آزادي خواهان ايران مجموعه اي است از نيروهاي دموكراسي طلب كه همچون بسياري از هموطنان ديگر وطن پرستي را نه در حرف بلكه شرف خود مي دانند و در اين راه تماس ها و همچنين عهدنامه هاي بسياري با احزاب ملي در كشور هاي تاجيكستان (حزب رستاخيز تاجيكستان )و در افغانستان (جنبش ملي شمال افغانستان ابتدا با احمد شاه مسعود و بعد با ياران او )
 در آذربايجان (حزب مساوات نوين آذربايجان )و با نيروهاي ملي گرجستان ( ابخازيا )نيز مذاكراتي داشته ايم ياران و عزيزان (مام) سياست شوراي ملي آزاديخواهان ايران در طي ده ساله گذشته مبتني بر فعاليت زير زميني بوده است تا 27 بهمن ماه سال گذشته كه متاسفانه به واسطه سهل انگاري يكي از اعضا 107 نفر از نيروها يمان در سرتاسر كشور دستگير و همگي به پادگان نيروي انتظامي در عشرت آباد تهران منتقل وپس از چندي 15 نفر در دو مرحله اعدام و در قبرستان هاي روستاي علي آباد و همچنين گرمسار شبانه مدفون شدند
 به جز دوازده نفر بقيه با قرار وثيقه هاي سنگين آزاد شدند البته با دستگيري داور فرهمند پدر قاصدك فرهمند (يكي از كشته شدگان مرحله اول 23/12/1382 ) تعداد زندانيان به 13 نفر رسيد .
هر چند روز گذشته پنج نفر از دستگير شدگان كه آزاد شده بودند دوباره به دادگاه انقلاب فرا خوانده شدند كه در آنجا 3 نفر كه از يكي از سفارت خانه ها كشور هاي غربي در ايران درخواست مهاجرت كرده بودند خواسته شده است تا درخواست خود را پس بگيرند . يك نفر هم به واسطه وبلاگ نويسي در اينتر نت مورد باز خواست قرار گرفته و نفر پنجم را به واسطه ارتباط با گروه هاي دانشجويي و سياسي ديگر مورد سئوال قرار داده اند .
 شوراي ملي آزاديخواهان در طي سه ماهه گذشته 15 بيانيه رسمي در مورد دستگير شدگان و همچنين اعداميان خود منتشر كرده است . كه متاسفانه به واسطه عدم اطلاع رساني درست و همچنين عدم همراهي ارباب رسانه جمعي... حكومت ملايان از فرصت استفاده و آن كرد كه شنيديد و خوانديد . شورا در طي سال هاي گذشته دهها جلد كتاب را با موضوعات ملي و آزاديخواهانه حمايت مالي براي چاپ نموده است و همچنين تجديد چاپ كتاب هاي كهن همچون شاهنامه در دستور كار خود داشته است نمايشگاه ها و همايش هاي بسياري با مضامين ملي بر پا نموده است و در عين حال هزاران جلد از آنها را به كشور هاي دوست و برادر و يا بهتر بگوييم هموطنان جدا شده مان در افغانستان . تاجيكستان . ازبكستان . آذربايجان و ارمنستان ارسال نموده است اين همه به همراه تامين حداقل نياز هاي مالي بسياري از خانواده هاي زندانيان سياسي با كمك و همراهي وطن پرستاني كه استطاعت مالي داشته اند همه در يكزمان انجام شده است .عزيزان و ياران سكوت به منزله نبودن نيست آنچه در طي سه ماهه گذشته بر ما رفته حداقل به اين مقدارقساوت از طرف حكومت با هيچ ارگان سياسي ديگري در طي چند ساله گذشته انجام نشده هر چند پاك باختگي ايرانيان براي بدست آوردن شرف و اعتبار از دست رفته شان در طي اين ربع قرن به هر نامي باشد قابل ستايش و ارج است... ايرانيان همچون ققنوس از دل خاكستر سر بلند نموده و خانه به يغما رفته شان را بازپس مي گيرند چه ننگ و و دلهره آور است وقتي مي شنويم كه ملايان در خواست عضويت در اتحاديه عرب مي كنند و تازه آن اتحاديه شرط عضويت ايران را اعطاي سه جزيره (تنب بزرگ و تنب كوچك و ابو موسي ) به امارات مي داند گويا خاكستر مرگ بر همه جا پراكنده اند نه ندايي ونه صدايي ... عزيزان چگونه ميتوان صحبت كرد و سخن گفت؟ يارانت را ميكشند كشورت را به حراج مي گذارند ناموست را صادر مي كنند و در آخر باز بايد شاهد تهمت و نسبت هاي ناروايي باشي كه نمي دانيم از حنجره يك ايراني خارج ميشود و يا اجنبي به هر شكل دست شما را به گرمي مي فشاريم و در اين راه از جان … كه شيرين ترين و با ارزش ترين هديه خداوندي است خواهيم گذشت

...شوراي ملي آزاديخواهان ايرانرونوشت : رسانه هاي جمعي

انوشيروان ياور

 
پيوست:ندارد
اگر سر به سر تن به كشتن دهيم                                    از آن به كه كشور به دشمن دهيم
 
سالهاست منتظر چنين روزهايي
 
بوده ايم روزهايي كه حاكميت مطلقه كشورمان به چنان تلاطمي گرفتار آيد كه براي بقاي خود به هر طرفندي متوسل شود از بند وبست آزاديخواهان گرفته تا پيشنهادات پنهاني ونفوذ در بين اپوزسيون براي اختلاف
- باج هاي كلان به كشورهاي اجنبي براي بقا - بازي با مهره هاي سوخته داخل حكومت براي ايجاد هيجان كاذب اجتماعي - مانور كاذب بر روي يك فيلم سينماي تا آزاد گذاشتن مراكز فساد وقاچاق دختران - ايجاد شبكه هاي تلويزيوني خنثي ويا ضد ايراني و مصدق - همه وهمه براي بقاي نظام پليدي است كه تمام وجودش سراسر آغشته به خون عزيزان ماست اينها همه در كنار نمايان ساختن دندانهاي تيز خود در هر چهار راه وخياباني براي ترساندن آزاديخواهان مانند گازانبر زنگ زده اي شده كه در دست گرفته اند . بخاطر داريم حكومت پيشين نيز به چنين باتلاقي گرفتار آمده بود يقينا چنان سرنوشتي هر لحظه بدور سر آنها مي گردد .
عزيزان من جوانان ايران!ما وپدرانمان بارها اشتباه كرده ايم ازآغاز مشروطيت تا امروز بار ها بر شخصيتهاي فاسد و مريضي همچون شيخ فضل الله - مدرس - كاشاني - محمد رضا پهلوي - خميني - خامنه اي- هاشمي - خاتمي و بسياري ديگر دل سپرديم وبه بسياري از آنان كشور را سپرديم و باز هربار خود براي آزادي به پيش آنها به گدايي افتاديم آري عزيزان من همه بواسطه آن بوده كه گردن بر حكومت مطلقه سپرده ايم حكومتي كه راس آن فارغ از نظارت مردمي شد و عملكرد او عين حقيقت ودرستي وخود را مبرا از نقد دانست مي شود ديو آدم خوار آنگونه كه اينان شدند.
 عزيزان من يك حاكميت دمكراتيك با نظام گردشي ولاييك دواي درد ماست نظامي كه نخبگانش هميشه اين را در نظر بگيرند كه تا آراء عمومي همراهشان نباشد نمي توانند بر كشور سيطره داشته باشند واحزاب آزاد و مطبوعات چنان پشتوانه مستحكمي داشته باشند كه حتي بالاترين شخصيت كشور نتواند آنها را تحت فشار بگذارد چه برسد به محروم ساختن از حقوق اجتماعي - زندان و قتل ...اگر فكر مي كنيد حكومتي اجنبي ويا نيروي مستقل از شما آنها را به زير مي كشد سخت در اشتباهيد تا خود نخواهيد تغييري ايجاد نخواهد شد لذا همه ما بايد دست به قيام فراگير واعتراض گونه بزنيم چرا بايد ما ايرانيان هميشه در افراط وتفريط باشيم نمي گوييم بكشيد و آتش بزنيد ... حضور حتي آرام ما در كنار يكديگر در جمع معترضان خود به تنهايي خانه روحانيون حاكم بر ايران را آتش خواهد زد
 امسال بايد پس از مدتها چنان درسي به اين اجنبيان بدهيم كه در تاريخ ثبت شود 20 خرداد نزديك است خردادي كه هميشه براي ما وحاكميت سرنوشت ساز بوده است سال گذشته در چنين روزي زبانهاي خشم ما حاكميت را در نورديد امير آباد - خيابان كارگر - شهيد گمنام - خيابان دكتر حسين فاطمي وپل گيشا همه وهمه قلب تاريخ ما - هويت آزاده ما وستيز ما با استبداد خواهد بود امسال به استقبال چنين روزهاي زيبايي خواهيم رفت وهمه ايران را امير آباد خواهيم كرددراينجا لاز م ميدانم مجددا به خانواده شهيد نهاوندي و15 شهيد ديگر شوراي ملي آزاديخواهان ايران و6 شهيد حزب دمكرات كردستان را كه در زندان و زير شديدترين شكنجه هاي ضد بشري جان باختند تسليت عرض نمايم .
 
انوشيروان ياورشوراي ملي آزاديخواهان ايران
شماره:92 م131
تاريخ:30/2/1383