Friday, September 17, 2004

اعلام خطر پيشروان آزادي بيان ايران در باره بازداشت شدگان اخير

!اعلام خطر پيشروان آزادي بيان ايران در باره بازداشت شدگان اخيربه ياري بازداشت شدگان زير شكنجه بشتابيم:
:هم ميهنان رسانه ها نيروهاي مبارز و مترقي و مجامع مدافع حقوق بشر
بر اساس اخبار رسيده از زندان اوين و فعالان داخل كشور شكنجه و بازجويي بازداشت شدگان تحصن بيست و هفتم مرداد ماه در برابر دفتر سازمان ملل درتهران در بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات به گونه اي وحشيانه ادامه دارد
بهروز جاويد تهراني بينا داراب زند و چند تن از بازداشت شدگان به طرزدد منشانه اي زير شكنجه قرار گرفته اند به گونه اي نگراني نسبت به خطر جاني در مورد آنان افزايش يافته است.
اين درحاليست كه بيش از بيست نفر ازبازداشت شدگان اخير و تعدادي از زندانيان سياسي كه اعضاي خانواده شان دربازداشت هستند دست به اعتصاب غذا زده اند . گزارش هاي رسيده حاكيست كه حال شيوا نظر آهاري اكرم اقبالي و امير ساران كه از چند روز پيش دست به اعتصاب غذا زده اند رو به وخامت گرائيده است. اين درحاليست كه هم در زندان اوين وهم در زندان رجايي شهر بازجويي و شكنجه زندانيان سياسي و بازداشت شدگان به شيوه هاي مختلف ادامه دارد.
پيشروان آزادي بيان ايران ضمن ابراز نگراني شديد نسبت به ادامه شكنجه هاي وحشيانه نسبت به بازداشت شدگان اخير وزندانيان سياسي از تمام مجامع مدافع حقوق بشر نيرو هاي مبارز و ترقي خواه رسانه ها و نيز ايرانيان آزاده و سر افراز درخواست مي كند با اعلام اعتراض و انزجار خود از هر طريق ممكن خواستار پايان دادن به شكنجه و آزادي فوري وبي قيد و شرط بازداشت شدگان و نيز رسيدگي به وضعيت زندانيان سياسي در حال اعتصاب غذا و در نهايت افشاي بيدادگري ها و جنايات جمهوري اسلامي عليه حقوق بشر و آزادي بيان وآزادي همه زندانيان سياسي شوند.
پيشروان آزادي بيان ايران دهم شهريور ماه ۱۳۸۳ سايت
:www.freebatebi.com:
messanger
:freeirancom@yahoo.com
هم ميهنان ما را در تكثير و بازپخش اين اطلاعيه ياري دهيد

کوروش صحتی:قاعده بازی

چند روزي است كه تني چند از فعالين سياسي و دانشجويي بهمراه برخي از خانوادههاي زندانيان سياسي كشور به جرم شركت در تحصن مقابل دفتر سازمان ملل درتهران به بند كشيده شده اند عوامل سركوبگر رژيم با توجه به تعدد نهادهاي تصميم گيرنده و اختلاف نظرهايظاهري بر سر يك اصل اشتراك نظر دارند و آن هم اتحاد در مقابل مخالفين وسركوب جنبش آزاديخواهان ودانشجويان است.اين باروزارت اطلاعات پيشگام اين حركت ضد مردمي شد.تحصن مقابل دفتر سازمان ملل در حالي برگزار شد كه از روزهاي پيش از برگزاري مراسم رسانه هاي مختلفپوشش تبليغاتي مناسبي را براي اين مراسم ايجاد كرده بودند.
اما متاسفانه حوادث پس از دستگيري ها آنچنان كه بايد انعكاس نيافته و حمايت گسترده اي را نيز در بر نداشته است.هم اكنون نيروهاي مبارزي چون بهروزجاويد تهراني شيوا نظر آهاري دكتر فرزاد حميدي اكرم اقبالي و بينا داراب زند در بدترين شرايط سلول انفرادي و در اعتصاب غذا بسر مي برند.بنا بر اطلاعاتي كه از درون زندان اوين رسيده است وضعيت جسماني آنها بسيارنا مساعد بوده و در موقعيت نگران كننده اي قرار دارند.اگر به افراد فوق نام ساير زندانيان سياسي و موقعيت نامناسب آنها را نيزبيافزائيم تصوير وحشتناكي از سركوب و شكنجه در ايران را خواهيم داشت.
اما حساسيت زدايي از اين مسائل معضلي بزرگ پيش روي جنبش آزاديخواهانه ايرانيان خواهد بود.در سالهاي پيش هر اقدام سركوبگرانه رژيم با موجي از اعتراضات مجامع داخلي وخارجي روبرو مي شد.اما اكنون بنظر ميرسد كه همه به اين رويدادها عادت كرده ايم و چه عادت مايوس كننده و خطرناكي.
آيا براستي ديگر باز داشت دختر جوان مبارزي بهمراه مادرش آنقدر از اهميت افتاده و در ميان اخبار گوناگون گم شده كه هچ حساسيتي را در ما بر نمي انگيزدبخاطر دارم كه در مراسم سالگرد شهداي راه آزادي ايران داريوش و پروانه فروهر بهمراه مادرم باز داشت شدم.در آن روز اين مساله آنقدر براي من و سايردوستانم در جنبش دانشجويي غير قابل و براي مزدوران رژيم دردسر ساز بود كه دژخيمان به سرعت و عليرغم ميل خود حاضر به آزاد كردن ما شدند.يا روزي كه خواهر امير عباس فخر آور بازداشت شد.اين مساله آنقدر براي ماسنگين بود و آنقدر باي رژيم هزينه در بر داشت كه فورا او را آزاد كردند.اما چگونه مي توان اين موضوع را براحتي قبول كرد كه گستاخي رژيم بدانجارسيده است كه مادر شيوا نظري فرزندان مهندس طبرزدي همسر امير ساران همسراميد عباسقلي نژاد وپدر حميدي را يكجا بازداشت مي كند و هيچ اعتراض گستردهاي به اين اقدامات صورت نمي گيرد.
عوامل متعددي در شكل گيري چنين فضائي نقش دارند.اما بنظر من اختلافات سياسي احزاب اپوزيسيون كه بهيچ وجه در راستاي منافع ملي نبوده و بعضا منافع شخصي نيز در آن راه يافته است مهمترين عامل در ايجاد چنين فضائي است.در شرايطي كه جمهوري اسلامي با همگون شدن تركيب حكومتي اش فصل نويني را درزندگي سياسي خود تجربه مي كند احزاب سياسي ايران همچنان بر طبل بي اعتمادي نسبت به يكديگر مي كوبند و اختلا فات عقيدتي وتاريخي را پيش مي كشند.فضاي سياسي ايران بشدت پلاريزه شده و در اين فضا تنها قطبي مي تواند درمقابل جناح اقتدارگرا ايستادگي كند در ميان نيروهاي تشكيل دهنده اش به يك اتحاد عمل سياسي رسيده باشد.در آن صورت و بعنوان يكي از نتايج چنين پيوندي هيچ گاه شاهد چنين تهاجم وحشيانه اي به مبارزين و خانواده هاي گرامي شان نخواهيم بود.چرا كه هزينه انجام چنين عملي براي رژيم بسيار بالا خواهد رفت.قاعده بازي به ما مي گويد كه حمايت سراسري و سازماندهي شده از هر زنداني سياسي درايران صرف نظر از اختلاف ديدگاهها را در اولويت قرار دهيم.
بيائيم وجدان انساني و منافع ملي را بر اختلاف نظراتمان ارجح بدانيم
.شمار كثيري از فرزندان ايران زمين در بند خشونت و انحصار محبوسند.
صداي آنان را بشنويم و به ياري اشان بشتابيم.
كوروش صحتي