Monday, February 07, 2005

کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی


کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی
تاریخ:12/11/83
شماره:2005-24

حسن زارع زاده اردشیر به هفت سال زندان و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد.


حسن زارع زاده اردشیر روزنامه نگار و فعال سیاسی در تهران از سوی شعبه 26 دادگاه اقلاب تهران به هفت سال زندان و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد.

زارع زاده مسئول کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی، عضو هیئت موسس حزب دمکرات ایران و شورای مرکزی جبهه دمکراتیک ایران است. وی همچنین در نشریات پیام دانشجو، هویت خویش، گزارش روز، پهلوان، المپیک و ... فعالیت داشته و اخیرا سردبیری هفته نامه جامع را بر عهده داشت که لغو امتیاز شد.

حکم مذکور پس از چهار نوبت محاکمه در دادگاه انقلاب، روز یک شنبه 12 بهمن به زارع زاده ابلاغ شد. در این حکم که به امضای قاضی حداد رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب رسیده، شرح اتهامات و مجازات تعیین شده به صورت زیر است؛
1
به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق عضویت در اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان و جبهه دمکراتیک ایران و کمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی به استناد ماده 499 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 47 همین قانون و با توجه به دارا بودن 5 فقره پرونده به 4 سال حبس تعزیری
2
جهت اجتماع و تبانی و انجام اقداماتی علیه نظام به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامی به دو سال حبس تعزیری

3
تبلیغ علیه نظام و تعدد جرم در این زمینه با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی و استناد به ماده 500 همین قانون به یک سال حبس تعزیری
4
به عنوان تتمیم مجازات یاد شده و استناد به ماده 19 قانون مجازات اسلامی به 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعیکمیته دانشجوئی دفاع از زندانیان سیاسی

0 Comments:

Post a Comment

<< Home